Polityka prywatności Wypożyczalni hulajnóg elektrycznych

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych:
  1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych jest Portline, 91-223, Łódź, Morgowa 4, NIP: 726-100-11-20, REGON: 473200764 (dalej Administrator).
  2. Administrator gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe tj. adres e-mail.
  3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach marketingowych Administratora oraz klientów Administratora z zakresu branż objętych platformą scooter4you.pl
  4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
  5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki).
  6. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 2. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji o podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, w tym m.in. w oparciu o proflowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
  2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo żądania uzupełnienia danych niekompletnych, prawo do przenoszenia danych, a także w przypadkach określonych w Rozporządzeniu: prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.
  2. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie przy użyciu odpowiedniego linku znajdującego się pod każdą wiadomością przesłaną przez Administratora. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 5 niniejszej polityki.
  3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.
 5. Dane kontaktowe
  1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące się do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą Państwo kierować drogą mailową na adres biuro@scooter4you.pl lub pisemnie na adres Portline, 91-223, Łódź, Morgowa 4.

PARTNERZY Współpraca kluczem do sukcesu