Regulamin Wypożyczalni hulajnóg elektrycznych

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI HULAJNOG

ELEKTRYCZNYCH I POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa w szczególności zasady i warunki zawarcia oraz wykonania Umowy pomiędzy Wypożyczalnią, a Klientem. 2. Właścicielem i organizatorem Wypożyczalni jest Wojciech Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORTLINE Wojciech Walczak, NIP: 7261001120, REGON: 473200764, ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź.

3. Wypożyczalnia prowadzona jest w Jastarni, przy ul. Rybackiej 33, 84-140

4. Wypożyczalnia będzie funkcjonować w terminie od 01.05.2019 do

01.09.2019 w godzinach od 10.00 do 21.00

5. Hulajnogę elektryczną może wypożyczyć wyłącznie osoba legitymująca się dwoma dokumentami tożsamości ze zdjęciem, po uiszczeniu kaucji w kwocie 100 złotych oraz po pisemnej akceptacji Regulaminu, protokołu odbioru stanu technicznego hulajnogi elektrycznej / innego pojazdu elektrycznego i informacji dotyczącej ruchu drogowego oraz podpisaniu umowy z Wypożyczalnią na jej wynajem.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania z hulajnogi elektrycznej lub/i innych pojazdów elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

7. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie hulajnogi elektrycznej lub/i innych pojazdów elektrycznych są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się hulajnogą elektryczną / innym pojazdem elektrycznym oraz wiedzą w zakresie bezpiecznego jej użytkowania oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

8. Zapis inny pojazd elektryczny dotyczy każdego rodzaju sprzętu, który Scooter4you oddaje do wynajmu. Pojazdy te mogą być napędzane siłą mięśni, częściowo elektryczne lub w pełni elektryczne. Są to między innymi:

deskorolki elektryczne, rowery elektryczne.

Wypożyczenie

1. Hulajnoga elektryczna lub/i inny pojazd elektryczny może zostać wypożyczona wyłącznie przez osobę fizyczną, która: o ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, o osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą wypożyczyć hulajnogę elektryczną na podstawie pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy ( wzór na stroniewww.scooter4you.pl ) oraz oświadczenia o przyjęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w

szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w

Regulaminie. Zgoda musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@scooter4you.pl, lub złożona osobiście w miejscu prowadzenia wypożyczalni w Jastarni.

Inne pojazdy elektryczne mogą być wypożyczone jedynie przez osobę pełnoletnią.

2. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia hulajnogi elektrycznej lub/i innych pojazdów elektrycznych bez podania uzasadnienia w przypadku subiektywnej oceny co do Klienta jako osoby niewiarygodnej.

3. Przed wypożyczeniem hulajnogi elektrycznej lub/i innych pojazdów elektrycznych Klient jest zobowiązany:

o sprawdzić stan techniczny hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych, o pobrać kask oraz kamizelkę i używać ich zgodnie z ich przeznaczeniem podczas korzystania z hulajnogi,

o potwierdzić należyty poziom naładowania hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych umożliwiający korzystanie z niej,

o upewnić się czy warunki drogowe oraz pogodowe pozwalają na bezpieczne poruszanie się

o jakiekolwiek zauważone uszkodzenia hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych lub jej wyposażenia zgłosić pracownikowi

Wypożyczalni,

o zapoznać się z obsługą i użytkowaniem hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych,

o podpisać protokół stanu technicznego hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych.

4. Klient może wypożyczyć za dodatkową opłatą akumulator pomocniczy.

5. Hulajnogi elektryczne/ inne pojazdy elektryczne ładowane są wyłącznie przez Wypożyczalnię. Klient może naładować hulajnogę elektryczną / inny pojazd elektryczny w czasie wypożyczenia w Wypożyczalni lub w miejscu przez wypożyczalnię wskazanym. Klient może również podczas wypożyczenia wypożyczyć dodatkowy akumulator, o ile taki aktualnie znajduje się w Wypożyczalni.

Korzystanie

1. Korzystanie z wypożyczonej hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych może odbywać się wyłącznie na Półwyspie Helskim, na obszarze wyznaczonym na mapie przez Wypożyczalnię ( od Władysławowa do Juraty ).

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych zgodnie z instrukcją przekazaną przez Pracownika Wypożyczalni.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

o przestrzegania maksymalnej ładowności hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych, która wynosi 95 kg.

o używania hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,

o poruszania się hulajnogą elektryczną / innymi pojazdami elektrycznymi wyłącznie po utwardzonym i suchym terenie, zabrania się jeżdżenia hulajnogą / innymi pojazdami elektrycznymi po plaży oraz po wodzie.

o niekierowania hulajnogą elektryczną / innymi pojazdami elektrycznymi będąc w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub po spożyciu leków, po których zażyciu zabronione jest lub niezalecane jest kierowanie pojazdami,

o niewykorzystywania hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych jako rekwizytu, holowania innych pojazdów, rajdów, jazd treningowych i konkursowych, wyścigów, skoków itp., zarobkowego wynajmu innym osobom, przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych, pojazdu służącego do odpłatnego przewozy innych osób lub rzeczy, poruszania się po płycie lotniska, przewożenia paliw, gazów

płynnych lub sprężonych i materiałów niebezpiecznych, przedmiotów mogących stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo na drodze,

o nie przewożenia za pomocą hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych zwierząt,

o niekorzystania z hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych podczas warunków pogodowych zagrażających bezpiecznemu poruszaniu się,

o niekorzystania z hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych po zmroku.

o nie załączania trybu szybkiej jazdy w innych pojazdach elektrycznych

( powyżej 18 km/h).

o zabrania się w trakcie użytkowania innych pojazdów elektrycznych

( np. deskorolka elektryczna) przejeżdżanie oraz zjeżdżanie przez płaszczyzny o znacznej różnicy wysokości takie jak: płyty, krawężniki, dziury.

4. Klient nie może czynić jakichkolwiek zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń ani napraw w hulajnodze elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych. W razie dokonania przez Klienta zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw w hulajnodze elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych, Wypożyczalnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi ulepszeń ani wartości zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw. Wypożyczalnia może jednak żądać od Klienta przywrócenia stanu poprzedniego.

5. Klient nie może oddać hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych osobie trzeciej do używania. Klient odpowiada za szkody wywołane przez osoby trzecie, którym oddał hulajnogę elektryczną/ inny pojazd elektryczny do używania.

6. Klient nie może przewozić hulajnóg elektrycznych / innych pojazdów elektrycznych samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.

7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej lub szkody w hulajnodze elektrycznej / innym pojeździe elektrycznym, Klient jest zobowiązany do jej zabezpieczenia oraz do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalnię o jej / jego stanie, miejscu postoju i rodzaju awarii na numer telefonu:+48 661 852 020. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku opóźnienia lub zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek napraw w przedmiocie najmu bez zgody Wypożyczalni.

Opłata

1. Opłata za wypożyczenie hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych pobierana jest z góry, odpowiednio do okresu wypożyczenia, określonego przez Klienta. Ewentualna dopłata wynikająca z przedłużenia czasu wypożyczenia pobierana jest przy zwrocie hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych w wysokości kolejnej rozpoczętej godziny wynajmu.

2. W przypadku rezerwacji przez internet pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 50 zł. W przypadku spóźnienia większego, niż 15 minut po

terminie rezerwacji opłata rezerwacyjna nie jest zwracana, a rezerwacja jest anulowana.

3. Opłata za wypożyczenie hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych jest możliwa za pomocą karty płatniczą lub gotówką.

4. Opłaty za wypożyczenie hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych znajdują się na stroniewww.scooter4you.pl w pozycji: cennik

.

Kaucja

1. W chwili wypożyczenia hulajnogi elektrycznej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 złotych (słowne: sto złotych ), zatrzymywana przez Wypożyczalnię na czas wypożyczenia hulajnogi.

2. W chwili wypożyczenia innych pojazdów elektrycznych pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 złotych (słowne: sto złotych ), zatrzymywana przez Wypożyczalnię na czas jego wypożyczenia.

3. Po oddaniu hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych przez Klienta w ustalonym terminie oraz w stanie odpowiadającym warunkom umowy kaucja zwrotna jest oddawana Klientowi.

4. W przypadku zwrotu hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych po wskazanym terminie wypożyczenia w pierwszej kolejności z kaucji zwrotnej potrącana jest należność za czas spóźnienia zgodny z taryfą opłat.

5. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych lub sprzętu powierzonego Klientowi z kaucji zwrotnej zostanie potrącona część należności za powstałą szkodę. Jeśli szkoda przekracza wartość kaucji zwrotnej Klient zobowiązany jest uregulować różnicę.

Szkody

1. Wypożyczając hulajnogę elektryczną / inny pojazd elektryczny Klient przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jej użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu hulajnogi elektrycznej / innego pojazdu elektrycznego

2. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych.

3. W przypadku kradzieży hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt bezzwłocznie

Wypożyczalni, a w następnej kolejności Policji i przedstawić w

Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesioną szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości hulajnogi elektrycznej / innych pojazdów elektrycznych pomniejszonej o kaucję.

4. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży hulajnogi elektrycznej lub sprzętu powierzonego Klient jest zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości, zgodnie następującym z cennikiem:

o Koszt hulajnogi elektrycznej wynosi 4000 zł brutto.

o Koszt roweru elektrycznego wynosi 7500 zł brutto.

o Koszt deskorolki elektrycznej wynosi 3500 brutto.

o Koszt zgubionego kasku wynosi 120 zł brutto.

o Koszt zgubionej kamizelki wynosi 40 zł brutto.

o Koszt pomocniczego akumulatora wynosi 1000 zł brutto.

Wycena uszkodzeń roweru elektrycznego wykonywana jest indywidualnie.

Wycena uszkodzeń deskorolki elektrycznej wykonywana jest indywidualnie.

Zwrot

1. Hulajnogę elektryczną / inne pojazdy elektryczne należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym.

2. Czas wypożyczenia hulajnogi elektrycznej / innego pojazdu elektrycznego kończy podpis pracownika Wypożyczalni na protokole stanu technicznego hulajnogi elektrycznej / innego pojazdu elektrycznego z wpisaną godziną zwrotu.

3. O zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia, prosimy wcześniej poinformować Wypożyczalnię telefonicznie.

4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, gdy Klient nie zwróci hulajnogi elektrycznej / innego pojazdu elektrycznego ani nie powiadomi

Wypożyczalni o przewidywanym terminie jej zwrotu, pozostawiona kaucja zwrotna zostaje przyjęta jako przychód Wypożyczalni, a kradzież hulajnogi / innego pojazdu elektrycznego zostanie zgłoszona Policji.

5. W hulajnodze elektrycznej pulsujący czerwony symbol baterii oznacza możliwość przejechania dystansu wynoszącego maksymalnie 5 km.

6. W deskorolce elektrycznej pulsująca czerwona lampka na kontrolerze oznacza możliwość przejechania dystansu wynoszącego maksymalnie 2 km

7. W przypadku kiedy Klient nie będzie w stanie zwrócić hulajnogi elektrycznej / innego pojazdu elektrycznego do Wypożyczalni ze względu na rozładowanie się baterii, awarię, uszkodzenie techniczne lub z innego powodu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię o konieczności zwrotu hulajnogi elektrycznej / innego pojazdu elektrycznego w innym miejscu.

8. W przypadku zwrotu hulajnogi elektrycznej / innego pojazdu elektrycznego w miejscu innym niż siedziba Wypożyczalnia Klient pokrywa koszt transportu hulajnogi / innego pojazdu elektrycznego do siedziby

Wypożyczalni w wysokości 2 zł za każdy kilometr, jednak nie mniej niż 50 zł. Niezależnie od powyższej opłaty Klient zobowiązany jest wnieść opłatę należną za czas spóźnienia zgodny z taryfą opłat.

9. Powyższa kwota w pierwszej kolejności potrącana jest z kaucji zwrotnej.

Dane osobowe Klientów

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Wojciech Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORTLINE Wojciech Walczak, NIP: 7261001120, REGON: 473200764, ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź (dalej Administrator).

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer PESEL oraz wizerunek.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy wypożyczenia hulajnogi elektrycznej oraz w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mienia i osób. 4. Administrator informuje, że przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób.

5. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów przez okres 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż jest to konieczne do wykonania i rozliczenia umowy, dochodzenia roszczeń, w tym wykonywania uprawnień z tytułu reklamacji. Administrator przechowuje wizerunek przez okres 3 miesięcy, nie dłużej niż jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób. Po tym okresie dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące się przetwarzania danych osobowych, Klienci mogą kierować drogą mailową na adres biuro@portline.pl lub pisemnie na adres PORTLINE Wojciech Walczak 91-223 Łódź, ul. Morgowa 4

7. Administrator informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami

Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.

Postanowienia końcowe

1. Prawo do składania reklamacji, co do wypożyczenia hulajnogi elektrycznej na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje Klientowi, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: PORTLINE Wojciech Walczak, 91223 Łódź ul. Morgowa 4

2. Wypożyczalnia rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Klienta, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z wypożyczeniem skuterów będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Wypożyczalni.

PARTNERZY Współpraca kluczem do sukcesu